Lexo Line Meble Na Wymiar Kielce

Regulamin

REGULAMIN
NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD ADRESEM URL: HTTPS://WWW.LEXOLINE.PL

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

SPRZEDAJĄCY– FIRMA Lexo Line & KatoriArt Dariusz Kobryn, ZAREJESTROWANA POD ADRESEM: ul. Domaszowska 116b, 25-420 Kielce z siedzibą przy ul. Szkolna 5, 26-026 Bilcza, ZGODNIE Z WPISEM DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ RP NADZOROWANEJ PRZEZ MINISTRA ROZWOJU, NIP: 6572393156, REGON 260765652, E-MAIL: BIURO@LEXOLINE.PL, TEL. +48 881679744. KONTAKT TELEFONICZNY MOŻLIWY JEST CODZIENNIE W DNI ROBOCZE W GODZINACH OD 10.00 DO 16.00, ZAŚ W SOBOTY NIE BĘDĄCE DNIAMI USTAWOWO WOLNYMI OD PRACY W GODZINACH OD 10.00 DO 13.00 (OPŁATA ZA POŁĄCZENIE WG TARYFY OPERATORA, Z USŁUG KTÓREGO KORZYSTA UŻYTKOWNIK);
SKLEP INTERNETOWY – SKLEP INTERNETOWY PROWADZONY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM URL: HTTPS://WWW.LEXOLINE.PL
ZAMAWIAJĄCY– PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA POSIADA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH (CO OBEJMUJE TAKŻE OSOBĘ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ), OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE BĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, DOKONUJĄCA ZAMÓWIENIA W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO;
UŻYTKOWNIK – KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO;
PRODUKT LUB PRODUKTY– MEBLE ORAZ INNE PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM;
STRONA PRODUKTU – POJEDYNCZA PODSTRONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONE SĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU;
CENA– CENA NETTO PRODUKTU UMIESZCZONA OBOK INFORMACJI O PRODUKCIE, NIE UWZGLĘDNIAJĄCA JEDNAK KOSZTÓW DOSTARCZENIA PRODUKTU DO ZAMAWIAJĄCEGO;
ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI ZAMAWIAJĄCEGO ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO, WSKAZUJĄCE PRODUKT LUB ZESTAW PRODUKTÓW OKREŚLONYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM;
DNI ROBOCZE – DNI TYGODNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY;
UMOWA SPRZEDAŻY– UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO ZAWARTA POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM, A ZAMAWIAJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM SKLEPU INTERNETOWEGO, A W PRZYPADKU, GDY ZAMAWIAJĄCYM JEST KONSUMENT – UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY KONSUMENCKIEJ;
KONTO ZAMAWIAJĄCEGO – NARZĘDZIE DOSTĘPNE W SYSTEMIE SKLEPU INTERNETOWEGO, KTÓRE PO WPROWADZENIU ADRESU E-MAIL (LOGIN) I HASŁA UMOŻLIWIA IM ŚLEDZENIE NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO ETAPÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA, PRZEGLĄDANIE HISTORII ZAMÓWIEŃ, EDYCJĘ DANYCH KONTAKTOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANĘ HASŁA, ITP.;
LOGIN –ADRES E-MAIL WSKAZANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM, WYMAGANY WRAZ Z HASŁEM DO ZAŁOŻENIA KONTA ZAMAWIAJĄCEGO;
HASŁO – CIĄG ZNAKÓW LITER, CYFR LUB INNYCH WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS REJESTRACJI KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, WYKORZYSTYWANYCH W CELU ZABEZPIECZENIA DOSTĘPU DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO;
KONSUMENT– OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W ART. 22(1) KODEKSU CYWILNEGO;
KODEKS CYWILNY– USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 1964 R. KODEKS CYWILNY (T. JEDN. DZ. U. Z 2014 R., POZ. 121. Z PÓŹN. ZM.);
USTAWA KONSUMENCKA – USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. Z 2014 R., POZ. 827 Z PÓŹN. ZM.);
USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ –USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (T. JEDN. DZ. U. Z 2013 R., POZ. 1422);
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK– ZBIÓR ZASAD POSTĘPOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NORM ETYCZNYCH I ZAWODOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM Z DNIA 23 SIERPNIA 2007 ROKU (T. JEDN. DZ. U. Z 2016 R., POZ. 3 Z PÓŹN. ZM.)
REGULAMIN– NINIEJSZY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA PRODUKTY OFEROWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. NINIEJSZY REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8. USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
LICZBA OFEROWANYCH PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ LUB PODLEGAJĄCYCH WYPRZEDAŻY JEST OGRANICZONA. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TAKIE PRODUKTY ODBYWA SIĘ W KOLEJNOŚCI, W JAKIEJ ZOSTAŁY ONE ZŁOŻONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH, AŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
INFORMACJE PODANE W SKLEPIE INTERNETOWYM (W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE CEN PRODUKTÓW) NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, STANOWIĄ ONE JEDYNIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OKREŚLONE W ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.
WSZYSTKIE PODANE NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO CENY SĄ WYRAŻONE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) I SĄ CENAMI NETTO DO KTÓRYCH NALEŻY DOLIĆZYĆ PODATEK VAT (DOLICZANY AUTOMATYCZNIE W KOSZYKU).
PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ NOWE, PEŁNOWARTOŚCIOWE I LEGALNIE WPROWADZONE DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. JEŻELI DANY PRODUKT POSIADA INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA/STOSOWANIA TO ZOSTANIE ONA DOŁĄCZONA DO WYSYŁANEGO PRODUKTU, DODATKOWO WSKAZÓWKI UŻYCIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PRODUKTU. ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST WÓWCZAS PRZEZ UŻYCIEM PRODUKTU O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I STOSOWANIE SIĘ DO ZAWARTYCH TAM WSKAZÓWEK I ZALECEŃ, BĄDŹ TEŻ UPRZEDNI KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM.
ZABRONIONE JEST WYKORZYSTYWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO LUB STRONY https://www.lexoline.pl/ PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH LUB UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESYŁANIA NIEZAMÓWIONEJ INFORMACJI HANDLOWEJ, TZW. SPAMU W ROZUMIENIU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB SPRZECZNY Z PRAWEM, DOBRYMI OBYCZAJAMI, NARUSZAJĄCY DOBRA OSOBISTE OSÓB TRZECICH LUB UZASADNIONE INTERESY SPRZEDAJĄCEGO.
W CELU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO UŻYTKOWNIK POWINIEN WE WŁASNYM ZAKRESIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO STANOWISKA KOMPUTEROWEGO LUB INNEGO URZĄDZENIA KOŃCOWEGO Z DOSTĘPEM DO INTERNETU I POCZTY ELEKTRONICZNEJ. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST MOŻLIWE DLA UŻYTKOWNIKA DYSPONUJĄCEGO NASTĘPUJĄCYM WYPOSAŻENIEM:
KOMPUTER PC LUB INNE URZĄDZENIE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU;
DOSTĘP DO INTERNETU;
PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA, NP. FIREFOX, INTERNET EXPLORER LUB GOOGLE CHROME LUB INNA;
AKTYWNE KONTO E-MAIL.
BEZPOŚREDNI KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM JEST MOŻLIWY MAILOWO, TELEFONICZNIE LUB POPRZEZ CZAT FACEBOOK-A ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE SKLEPU. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO PODANE SĄ W NINIEJSZYM REGULAMINIE ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM W ZAKŁADCE KONTAKT Z NAMI.
SPRZEDAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE STOSUJE ŻADNEGO KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU POLEGAJĄ NA UMOŻLIWIENIU UŻYTKOWNIKOM DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE NA UDOSTĘPNIENIU USŁUGI NEWSLETTERA.
KORZYSTANIE Z USŁUGI KONTA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGA DOKONANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA REJESTRACJI I PODANIA DANYCH OSOBOWYCH: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, EWENTUALNIE INNY ADRES DOSTAWY, ADRES EMAIL BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE LOGINEM ORAZ USTALENIA HASŁA. NA ADRES E-MAIL UŻYTKOWNIKA WSKAZANY W FORMULARZU REJESTRACYJNYM ZOSTANIE WYSŁANA WIADOMOŚĆ Z POTWIERDZENIEM DOKONANIA PRAWIDŁOWEJ REJESTRACJI. Z CHWILĄ POTWIERDZENIA REJESTRACJI KONTA ZAMAWIAJĄCEGO DOCHODZI DO ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ PROWADZENIA KONTA ZAMAWIAJĄCEGO POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A SPRZEDAJĄCYM NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE.
REJESTRACJA KONTA ZAMAWIAJĄCEGO JEST BEZPŁATNA I DOBROWOLNA. LOGIN I HASŁO MAJĄ CHARAKTER POUFNY. ZAMAWIAJĄCY KORZYSTAJĄCY Z LOGINU I HASŁA PROSZONY JEST O ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI W POUFNOŚCI. HASŁO NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU.
KAŻDY UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ TYLKO JEDNO KONTO ZAMAWIAJĄCEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO JEST NIEZBYWALNE, UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z KONTA ZAMAWIAJĄCEGO INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ UDOSTĘPNIAĆ INNYM OSOBOM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM LOGINU I HASŁA.
KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTERA MOŻLIWE JEST PRZEZ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA LUB REJESTRACJI KONTA ZAMAWIAJĄCEGO WYRAZI ZGODĘ NA SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTERA LUB TEŻ WPROWADZI ADRES E-MAIL W UDOSTĘPNIONE W TYM CELU POLE W SKLEPIE INTERNETOWYM. Z CHWILĄ MAILOWEGO POTWIERDZENIA SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA DOCHODZI DO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, A SPRZEDAJĄCYM NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE.
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W ZAKRESIE KONTA ZAMAWIAJĄCEGO I NEWSLETTERA -OPISANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE, ZAWIERANA JEST NA CZAS NIEOZNACZONY. UŻYTKOWNIK MOŻE W KAŻDYM CZASIE NIEODPŁATNIE WYPOWIEDZIEĆ TĘ UMOWĘ. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON, JAK RÓWNIEŻ JEJ ROZWIĄZANIE ZA OBUSTRONNĄ ZGODĄ JEST RÓWNOZNACZNE Z USUNIĘCIEM KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, JEDNAKŻE POZOSTAJE TO BEZ WPŁYWU NA WYKONANIE JUŻ ZAWARTYCH UMÓW SPRZEDAŻY, CHYBA ŻE STRONY POSTANOWIĄ INACZEJ.
SPRZEDAJĄCY MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z 14-DNIOWYM TERMINEM WYPOWIEDZENIA, JEŚLI:
CEL REJESTRACJI LUB SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG JEST SPRZECZNY Z ZASADAMI I CELEM FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO,
DZIAŁALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA JEST SPRZECZNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI OBYCZAJOWYMI, NAWOŁUJE DO PRZEMOCY BĄDŹ POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, A TAKŻE JEŚLI NARUSZA PRAWA OSÓB TRZECICH,
SPRZEDAJĄCY OTRZYMAŁ URZĘDOWE ZAWIADOMIENIE O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE PODANYCH DANYCH ZAMAWIAJĄCEGO LUB ZWIĄZANEJ Z NIMI DZIAŁALNOŚCI,
SPRZEDAJĄCY UZYSKAŁ WIARYGODNĄ WIADOMOŚĆ O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE PODANYCH DANYCH LUB ZWIĄZANEJ Z NIMI DZIAŁALNOŚCI I UPRZEDNIO ZAWIADOMIŁ ZAMAWIAJĄCEGO O ZAMIARZE UNIEMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO,
ZAMAWIAJĄCY LUB UŻYTKOWNIK DOPUSZCZA SIĘ PRZESYŁANIA NIEZAMÓWIONYCH INFORMACJI HANDLOWYCH,
ZAMAWIAJĄCY LUB UŻYTKOWNIK, W RAŻĄCY LUB UPORCZYWY SPOSÓB, NARUSZA POSTANOWIENIA REGULAMINU,
G. PODANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANE ADRESOWE BUDZĄ OBIEKTYWNIE UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI CO DO ICH POPRAWNOŚCI LUB ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ, A WĄTPLIWOŚCI TYCH NIE UDAŁO SIĘ USUNĄĆ W DRODZE KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL.
SPRZEDAJĄCY DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE I NIEPRZERWANE DZIAŁANIE SKLEPU INTERNETOWEGO. W PRZYPADKU, GDY USŁUGI LUB INNE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO WSKAZANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE NP. SĄ Z NIM NIEZGODNE, NIE DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO, UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI. UŻYTKOWNICY PROSZENI SĄ O SKŁADANIE REKLAMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES E-MAIL: BIURO@LEXOLINE.PL LUB W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO. UŻYTKOWNICY PROSZENI SĄ, W CELU USPRAWNIENIA PROCESU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, O WSKAZYWANIE W REKLAMACJI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB LOGINU, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ W DOSTĘPIE DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ DO OPISANIA ZGŁASZANYCH ZASTRZEŻEŃ.
REKLAMACJE DOT. USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ROZPATRYWANE SĄ W TERMINIE DO 30 DNI OD ZŁOŻENIA STOSOWNEJ REKLAMACJI, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. O SPOSOBIE JEJ ROZPATRZENIA UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

DOKONUJĄC ZAMÓWIENIA, UŻYTKOWNIK MOŻE, ALE NIE MUSI ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM I UTWORZYĆ KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. W PRZYPADKU UTWORZENIA KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY PRZY KOLEJNYCH ZAMÓWIENIACH NIE MUSI PODAWAĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST MOŻLIWE 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU, JEDNAK SPRZEDAJĄCY REALIZUJE ZAMÓWIENIA JEDYNIE W DNI ROBOCZE.
W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O DOKONANIE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:
3.1. DOKONANIE WYBORU PRODUKTU, KTÓRY MA BYĆ ZAKUPIONY, ILOŚCI SZTUK PRODUKTU, EWENTUALNIE WYBÓR INNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DANEGO PRODUKTU PARAMETRÓW, O ILE TAKIE SĄ DOSTĘPNE DO WYBORU NA STRONIE PRODUKTU, A NASTĘPNIE KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „DODAJ DO KOSZYKA”,

3.2. PO WYBORZE PRODUKTÓW, KLIKNIĘCIE W IKONKĘ „KOSZYK” I JEŚLI UŻYTKOWNIK WYBRAŁ JUŻ WSZYSTKIE PRODUKTY, KLIKNIĘCIE W PRZYCISK „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”,

3.3. NASTĘPNIE NALEŻY ALBO ZALOGOWAĆ SIĘ NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO, ALBO UTWORZYĆ KONTO ZAMAWIAJĄCEGO PODAJĄC DANE OSOBOWE: IMIĘ NAZWISKO, ADRES, NR TELEFONU, E-MAIL BĘDĄCY LOGINEM DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO I USTALIĆ HASŁO, EWENTUALNIE PODAĆ ADRES DOSTAWY, JEŚLI JEST INNY NIŻ WSKAZANY W DANYCH KONTAKTOWYCH, BĄDŹ TEŻ PODAĆ DANE OSOBOWE I DANE DO WYSYŁKI BEZ REJESTRACJI KONTA ZAMAWIAJĄCEGO (TZW. SZYBKIE ZAKUPY), POTWIERDZIĆ ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM, EWENTUALNIE WPISAĆ UWAGI SKIEROWANE DO SPRZEDAJĄCEGO WE WSKAZANE DO TEGO CELU POLE,

3.4. NASTĘPNIE DOKONAĆ WYBORU SPOSOBU PŁATNOŚCI I DOSTAWY, A TAKŻE PODAĆ KOD RABATOWY, O ILE ZAMAWIAJĄCY GO POSIADA, A W CELU ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NALEŻY KLIKNĄĆ W PRZYCISK „PRZEJDŹ DO KASY”, A NASTĘPNIE W PRZYCISK „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

3.5. PO ZŁOŻENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMUJE ON ODPOWIEDŹ NA E-MAIL Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA Z NUMEREM ZAMÓWIENIA. UMOWA SPRZEDAŻY ZOSTAJE ZAWARTA W CHWILI PRZESŁANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO ZAMÓWIENIA Z NADANYM NUMEREM ZAMÓWIENIA. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM.

DO MOMENTU KLIKNIĘCIA PRZYCISKU „KUPUJĘ I PŁACĘ”UŻYTKOWNIK MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZMIENIĆ WCZEŚNIEJ DOKONANY WYBÓR PRODUKTÓW, JEGO ILOŚCI LUB PRZERWAĆ PROCES ZAMAWIANIA I ZREZYGNOWAĆ Z ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY JEST ZWIĄZANY REGULAMINEM OD CHWILI DOKONANIA ZAMÓWIENIA. SPRZEDAJĄCY NIE OKREŚLA MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.
TREŚCI UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKLEPU INTERNETOWEGO SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ OKRES POSIADANIA KONTA ZAMAWIAJĄCEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM, A TREŚĆ TYCH UMÓW JEST UDOSTĘPNIANA WYŁĄCZNIE STRONOM UMOWY SPRZEDAŻY. KAŻDY ZAMAWIAJĄCY, PO ZALOGOWANIU DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO, MA DOSTĘP DO WSZYSTKICH SWOICH UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH POPRZEZ STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM OKREŚLONYM W ZDANIU PIERWSZYM. W RAZIE BRAKU KONTA ZAMAWIAJĄCEGO TREŚCI UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH PRZY WYKORZYSTANIU SKLEPU INTERNETOWEGO SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ SYSTEM INFORMATYCZNY SKLEPU INTERNETOWEGO DO UPŁYWU OKRESU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA, JEDNAK NIE DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

DOSTĘPNYMI W SKLEPIE INTERNETOWYM FORMAMI PŁATNOŚCI SĄ:
PRZEDPŁATA NA KONTO SPRZEDAJĄCEGO TRADYCYJNYM PRZELEWEM BANKOWYM. NALEŻNOŚCI ZA ZAMÓWIONE PRODUKTY WRAZ Z KOSZTAMI DOSTAWY NALEŻY UISZCZAĆ NA NUMER KONTA: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 50 1050 1416 1000 0090 8196 5734. ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU NUMERU ZAMÓWIENIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO OTRZYMANEGO W E-MAILU POTWIERDZAJĄCYM ZAMÓWIENIA. DOKONANIE WPŁATY W NIEPOPRAWNEJ KWOCIE MOŻE ZNACZNIE WYDŁUŻYĆ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA;
PRZEDPŁATA ZA POMOCĄ SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH AUTOPAY, TAKŻE PRZY UŻYCIU KARTY DEBETOWEJ LUB KARTY PŁATNICZEJ.
PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE REALIZOWANE SĄ W TEN SPOSÓB, ŻE ZAMAWIAJĄCY DOKONUJĄCY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE ZOSTAJE PRZEKIEROWANY DO SERWISU TRANSAKCYJNEGO. PO ZALOGOWANIU SIĘ, ZAMAWIAJĄCY OTRZYMUJE GOTOWY DO ZAAKCEPTOWANIA FORMULARZ PRZELEWU Z ODPOWIEDNIĄ KWOTĄ, TYTUŁEM PRZELEWU I DANYMI SPRZEDAJĄCEGO. PO ZAAKCEPTOWANIU PRZELEWU, ZAMAWIAJĄCY ZOSTAJE Z POWROTEM PRZEKIEROWANY DO SKLEPU INTERNETOWEGO. PŁATNOŚCI ON-LINE ZA POMOCĄ SYSTEMU Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości)., ZAŚ PŁATNOŚCI ONLINE ZA POMOCĄ SYSTEMY PAYPAL (jeżeli dostępne) OBSŁUGUJE SPÓŁKA PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM L-1150 W LUKSEMBURGU. DANE KLIENTÓW PRZEKAZYWANE PRZY PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PRZEKAZYWANE SĄ SPÓŁCE PAYU S.A. LUB PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A, (ZALEŻNIE OD WYBRANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH), KTÓRA JEST ICH ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH.
Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAJĄCEGO PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA (W RAZIE PŁATNOŚCI TRADYCYJNYM PRZELEWEM) LUB Z MOMENTEM UZYSKANIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO INFORMACJI O ZAPŁACIE Z SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH.
SPRZEDAJĄCY REALIZUJE DOSTAWY DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ I TRANSPORTU WŁASNEGO.
KOSZTY DOSTAWY PRODUKTÓW NA TERYTORIUM POLSKI WYNOSZĄ: OD 1 PLN TRANSPORT WŁASNY FIRMY, OD 30 PLN ZA PRZESYŁKĘ KURIERSKĄ DO 30KG I OD 250 PLN ZA PRZESYŁKĘ PALETOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU I ILOŚCI PRODUKTÓW.
CAŁKOWITY KOSZT DOSTAWY PRODUKTÓW (TJ. CENA PRODUKTÓW WRAZ Z KOSZTAMI WYBRANEJ METODY DOSTAWY ZAMÓWIENIA ZALEŻNIE OD FORMY PŁATNOŚCI) WIDOCZNE SĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, W MAILU POTWIERDZAJĄCYM DOKONANIE ZAMÓWIENIA ORAZ W ZAKŁADCE „MOJE KONTO/ZAMÓWIENIA”PO ZALOGOWANIU SIĘ DO KONTA ZAMAWIAJĄCEGO. OBCIĄŻENIE KONSUMENTA DODATKOWYMI KOSZTAMI NASTĄPI WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU WYRAŹNEJ ZGODY KONSUMENTA.

ROZDZIAŁ VI – REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

DLA DANEGO ZAMÓWIENIA WIĄŻĄCA JEST CENA Z MOMENTU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.
DOSTĘPNE PRODUKTY WYSYŁANE SĄ Z REGUŁY W TERMINIE OD 30 DO 50 DNI ROBOCZYCH, LICZONYCH PO ZAKSIĘGOWANIU NALEŻNEJ ZAPŁATY ZA ZAMÓWIENIE NA KONCIE SPRZEDAJĄCEGO LUB PO OTRZYMANIU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO INFORMACJI Z SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH O DOKONANIU PŁATNOŚCI. PRODUKTY WYDAWANE SĄ KONSUMENTOWI NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 48 DNI ROBOCZYCH, CHYBA ŻE STRONY UZGODNIĄ W UMOWIE SPRZEDAŻY INNY TERMIN, BĄDŹ PRODUKT ZOSTAŁ SPROWADZANY BĄDŹ WYKONYWANY NA ZAMÓWIENIE KLIENTA.
JEŚLI W ZAMÓWIENIU ZNAJDĄ SIĘ JEDNAK PRODUKTY NIEDOSTĘPNE DO WYSYŁKI, SPRZEDAJĄCY NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE O TYM ZAMAWIAJĄCEGO MAILOWO LUB TELEFONICZNE. ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY KONSUMENTEM, MA WÓWCZAS PRAWO DO REZYGNACJI Z CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA, BĄDŹ REZYGNACJI Z PRODUKTU, KTÓREGO BRAKUJE, BĄDŹ DO WYRAŻENIA ZGODY NA WYDŁUŻENIE CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA, BĄDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W CZĘŚCIACH, LUB TEŻ WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ BRAKUJĄCEGO PRODUKTU NA PODOBNY O ZBLIŻONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH I CENIE.
SPRZEDAJĄCY REALIZUJE DOSTAWY ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.
ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ODBIORU ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW I/LUB ZAPŁATY OZNACZONEJ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO CENY ZA ZAMÓWIENIE.
W PRZYPADKU, GDY ZAMAWIAJĄCY NIE JEST KONSUMENTEM, SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WŁASNOŚCI PRODUKTU DO MOMENTU ZAPŁATY CENY, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU.
PRZY DOSTAWIE PRODUKTÓW PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O SPRAWDZENIE, W OBECNOŚCI KURIERA, CZY ZARÓWNO PRZESYŁKA, JAK I PRODUKTY W NIEJ ZAWARTE, NIE POSIADAJĄ USZKODZENIA WYNIKŁEGO Z TRANSPORTU, CZY SĄ NIENARUSZONE, ZGODNE Z ZAMÓWIENIEM. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI TO BEZPŁATNA USŁUGA, GWARANTUJĄCA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG. W RAZIE STWIERDZENIA USZKODZENIA PRZESYŁKI, NIEKOMPLETNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI PRZESYŁKI Z ZAMÓWIENIEM, ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST O SPISANIE PROTOKOŁY SZKODY W OBECNOŚCI KURIERA ORAZ NIEZWŁOCZNE ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU DO SPRZEDAJĄCEGO.
NA KAŻDY SPRZEDANY PRODUKT WYSTAWIANY JEST PARAGON FISKALNY LUB FAKTURA. DOKUMENT SPRZEDAŻY STANOWI PISEMNE POTWIERDZENIE TREŚCI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA I ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY.
SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOSTARCZENIA PRODUKTÓW BEZ WAD, Z WYŁĄCZENIEM EWENTUALNYCH WAD WSKAZANYCH W OFERCIE SPRZEDAŻY NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM.
ZAMAWIAJĄCY JEST NA BIEŻĄCO INFORMOWANY O ZMIANIE STATUSU ZAMÓWIENIA DROGĄ MAILOWĄ.

ROZDZIAŁ VII – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

ZGODNIE Z ART. 27. USTAWY KONSUMENCKIEJ, SPRZEDAJĄCY INFORMUJE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM KONSUMENT WSZEDŁ W POSIADANIE RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ KONSUMENTA, WESZŁA W POSIADANIE RZECZY.
ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NALEŻY POINFORMOWAĆ SPRZEDAJĄCEGOO DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD W POSTACI PISMA WYSŁANEGO LISTOWNIE LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ). JEŻELI KONSUMENT SKORZYSTA Z FORMY WYSYŁKI OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, SPRZEDAJĄCY PRZEŚLE KONSUMENTOWI NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA INFORMACJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY NA TRWAŁYM NOŚNIKU (NA PRZYKŁAD POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ).
KONSUMENT MOŻE TAKŻE SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, JEDNAK NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE.
ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY WYSTARCZY, ABY WYSŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY SPRZEDAJĄCY ZWRACA KONSUMENTOWI WSZYSTKIE OTRZYMANE OD NIEGO PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA PRODUKTÓW (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ KONSUMENTA SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM SPRZEDAJĄCY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O DECYZJI KONSUMENTA O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY. ZWROTU PŁATNOŚCI SPRZEDAJĄCY DOKONA PRZY UŻYCIU TAKICH SAMYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI, JAKIE ZOSTAŁY PRZEZ KONSUMENTA UŻYTE W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE KONSUMENT ZGODZIŁ SIĘ NA INNE ROZWIĄZANIE; W KAŻDYM PRZYPADKU KONSUMENT NIE PONIESIE ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z TYM ZWROTEM NALEŻNOŚCI. SPRZEDAJĄCY MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA PRODUKTÓW LUB DO CZASU DOSTARCZENIA MU DOWODU ICH ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.
ZWRACANE PRODUKTY KONSUMENT PROSZONY JEST ODESŁAĆ LUB PRZEKAZAĆ NA PODANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ADRES, NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM KONSUMENT POINFORMOWAŁ SPRZEDAJĄCEGO O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. TERMIN JEST ZACHOWANY, JEŻELI KONSUMENT ODEŚLE PRODUKT PRZED UPŁYWEM TERMINU 14 DNI. KONSUMENT BĘDZIE MUSIAŁ PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU PRODUKTÓW. KONSUMENT PROSZONY JEST O NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE NA CZAS WYSYŁKI ZWRACANEGO PRODUKTU.
KONSUMENT ODPOWIADA TYLKO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NICH W SPOSÓB INNY NIŻ BYŁO TO KONIECZNE DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA PRODUKTÓW.
ZGODNIE Z POSTANOWIENIA ART. 38. USTAWY KONSUMENCKIEJ, KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY W ODNIESIENIU DO UMÓW:
O ŚWIADCZENIE USŁUG, JEŻELI SPRZEDAJĄCY WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY;
W KTÓREJ CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU FINANSOWYM, NAD KTÓRYMI SPRZEDAJĄCY NIE SPRAWUJE KONTROLI, I KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY;
W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ NIEPREFABRYKOWANA, WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;
W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ ULEGAJĄCA SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCA KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA;
W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ RZECZY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI;
W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAPOJE ALKOHOLOWE, KTÓRYCH CENA ZOSTAŁA UZGODNIONA PRZY ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY, A KTÓRYCH DOSTARCZENIE MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO UPŁYWIE 30 DNI I KTÓRYCH WARTOŚĆ ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU, NAD KTÓRYMI SPRZEDAJĄCY NIE MA KONTROLI;
W KTÓREJ KONSUMENT WYRAŹNIE ŻĄDAŁ, ABY SPRZEDAJĄCY DO NIEGO PRZYJECHAŁ W CELU DOKONANIA PILNEJ NAPRAWY LUB KONSERWACJI; JEŻELI SPRZEDAJĄCY ŚWIADCZY DODATKOWO INNE USŁUGI NIŻ TE, KTÓRYCH WYKONANIA KONSUMENT ŻĄDAŁ, LUB DOSTARCZA RZECZY INNE NIŻ CZĘŚCI ZAMIENNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAWY LUB KONSERWACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W ODNIESIENIU DO DODATKOWYCH USŁUG LUB RZECZY;
W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAGRANIA DŹWIĘKOWE LUB WIZUALNE ALBO PROGRAMY KOMPUTEROWE DOSTARCZANE W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU;
O DOSTARCZANIE DZIENNIKÓW, PERIODYKÓW LUB CZASOPISM, Z WYJĄTKIEM UMOWY O PRENUMERATĘ;
ZAWARTEJ W DRODZE AUKCJI PUBLICZNEJ;
O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA, INNYCH NIŻ DO CELÓW MIESZKALNYCH, PRZEWOZU RZECZY, NAJMU SAMOCHODÓW, GASTRONOMII, USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYPOCZYNKIEM, WYDARZENIAMI ROZRYWKOWYMI, SPORTOWYMI LUB KULTURALNYMI, JEŻELI W UMOWIE SPRZEDAŻY OZNACZONO DZIEŃ LUB OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI;
O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE NA NOŚNIKU MATERIALNYM, JEŻELI SPEŁNIANIE ŚWIADCZENIA ROZPOCZĘŁO SIĘ ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ KONSUMENTA PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I PO POINFORMOWANIU GO PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO O UTRACIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.
ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:

SPRZEDAJĄCY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU, ZGODNIE Z ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI WSKAZANYMI W PRZEPISACH KODEKSU CYWILNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ART. 556 ORAZ 556(1) – 556(6) KODEKSU CYWILNEGO. JEŻELI NABYWCĄ PRODUKTU NIE JEST KONSUMENT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI ZOSTAJE WYŁĄCZONA NA ZASADZIE ART. 558 § 1 KODEKSU CYWILNEGO.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD PRODUKTU, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ DO SPRZEDAJĄCEGO, PRZESYŁAJĄC JĄ DROGĄ E-MAILOWĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: BIURO@LEXOLINE.PL LUB LISTOWNIE NA ADRES: Lexo Line & KatoriArt Dariusz Kobryn, ul. Szkolna 5, 26-026 Bilcza
ZAMAWIAJĄCY, WYSYŁAJĄCY REKLAMOWANY PRODUKT DO SPRZEDAJĄCEGO PROSZONY JEST, W CELU USPRAWNIENIA PRZEBIEGU ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: IMIĘ I NAZWISKO, DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA, NR ZAMÓWIENIA, ADRES E-MAIL ORAZ O DOKŁADNIE OPISANIE WADY PRODUKTU I ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST TAKŻE O ZAŁĄCZENIE KOPII DOWODU ZAKUPU (NP. KOPII PARAGONU/FAKTURY).
REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ W TERMINIE DO 14 DNI OD ZŁOŻENIA STOSOWNEJ REKLAMACJI, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. O SPOSOBIE JEJ ROZPATRZENIA ZAMAWIAJĄCY ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.
SPRZEDAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYRAŻA ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH W TRYBIE USTAWY Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH (DZ. U. 2016, POZ. 1823).W RAZIE NIE UZNANIA REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO KONSUMENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ O INTERWENCJĘ DO DELEGATURY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W TARNOWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 5-9, 33-100 TARNÓW, HTTP://WWW.KRAKOW.WIIH.GOV.PLSZCZEGÓŁOWE PROCEDURY SKORZYSTANIA Z POMOCY INSPEKCJI HANDLOWEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU ORAZ NA STRONIE GOV.PL W ZAKŁADCE „ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH” I „WAŻNE ADRESY”. POZASĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JEST BEZPŁATNE. W PRZYPADKU ZAMAWIAJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM, KTÓRY CHCE SKORZYSTAĆ Z POZASĄDOWEGO SPOSOBU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, ISTNIEJE DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SKARGI ZA POŚREDNICTWEM UNIJNEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ ODR, DOSTĘPNEJ POD ADRESEM HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/
ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:

Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego).
Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji Konta Zamawiającego. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI KODEKSU CYWILNEGO, USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A W ODNIESIENIU DO KONSUMENTÓW RÓWNIEŻ USTAWY KONSUMENCKIEJ.
W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI STWIERDZA SIĘ, ŻE ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE OGRANICZA UPRAWNIEŃ KONSUMENTA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU Z POWYŻSZYMI PRZEPISAMI, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ TE PRZEPISY.
SPRZEDAJĄCY JEST UPRAWNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU Z WAŻNYCH POWODÓW (NP. ZMIANA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ZMIANA ZASAD SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM). W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POWIADOMIONY Z CO NAJMNIEJ 14-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN (ODPOWIEDNIA INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE ZOSTANIE UMIESZCZONA NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO, A UŻYTKOWNICY POSIADAJĄCY UTWORZONE KONTO ZAMAWIAJĄCEGO OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ O ZMIANACH W REGULAMINIE DROGĄ MAILOWĄ.) W RAZIE BRAKU AKCEPTACJI ZMIENIONEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I WYPOWIEDZENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG. NIE WYŁĄCZA TO, ANI NIE OGRANICZA PRAWA UŻYTKOWNIKA DO REZYGNACJI Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W KAŻDYM CZASIE.
TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU MOŻE ZOSTAĆ UTRWALONA POPRZEZ WYDRUKOWANIE, ZAPISANIE NA NOŚNIKU LUB POBRANIE W KAŻDEJ CHWILI ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO.
POSTANOWIENIA REGULAMINU NALEŻY INTERPRETOWAĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ICH ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM, A ZAMAWIAJĄCYM NIE BĘDĄCYM KONSUMENTEM ZOSTAJE PODDANE SĄDOWI POWSZECHNEMU WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAJĄCEGO.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR DRUKU REKLAMACYJNEGO.

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
Załącznik nr 1 stanowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta

Załącznik nr 2 stanowi wzór druku reklamacyjnego